Kjenner du nokon som gjer noko av fylgjande?

 • Gløymer nylege hendingar
 • Gjentek historier
 • Forvirring i forhold til tid og stad
 • Problem med å kjenne att folk
 • Gløymer innlærte ferdigheiter
 • Har fått forsterka personlegdomstrekk
 • Svekka dømmekraft
 • Problem med å klare seg sjølv i kvardagen

Kvifor er demensutredning viktig?

 • Utelukke andre sjukdommar som har demensliknande symptom
 • Vurdering av medisinar
 • Legge til rette heimesituasjonen for personar med demens og pårørande
 • Sette i gang tiltak til rett tid

Demensteamet kan tilby

 • Samtale med pasient og pårørande i ein kartlegging - og utredningssamtale
 • Kartlegging av behov for hjelp
 • Hjelpemidlar som støttar hukommelse, og bidreg til auka tryggleik
 • Oppfølging av pasient og pårørande
 • Initiativ til å starte individuell plan
 • Rettleiing til pårørande og helsepersonell

Kven kan ta kontakt med oss?

 • Enkeltpersonar, pårørande og venner kan ta uforplikta kontakt
 • Helsepersonell i kommunen
 • Fastlegar

Nyttig informasjon om demens