I 2009 starta eit pilotprosjekt der antal storfe i søknaden om produksjonstilskot skulle samanliknast med registreringane i husdyrregisterert. Avvik medførte ein reduksjon i tilskotet. Føremålet med prosjektet er blant anna å rette opp feil i husdyrregisteret.

Dersom det er avvik mellom tal storfe ført på søknad om produksjonstilskot og tal storfe i husdyrregisteret, vil dette medføre eit trekk på kr. 500 per storfe i forskjell mellom søknaden og husdyrregisteret.