Barnehage

Barnehagedrift
Frå 1. januar

Antal
dagar pr. veke
  Foreldrebetaling
pr. mnd.
5 Eldste barn kr 2 990,00
4 Eldste barn kr 2392,00
3 Eldste barn kr 1794,00
2 Eldste barn kr 1 196,00


Frå 1. august

Antal
dagar pr. veke
  Foreldrebetaling
pr. mnd.
5 Eldste barn kr 3040,00
4 Eldste barn kr 2432,00
3 Eldste barn kr 1824,00
2 Eldste barn kr 1216,00
 

Brukarbetaling; vert kravd inn 11 månadar pr. år. Juli er betalingsfri månad for alle, uavhengig av kva tid barna har ferie.

Søskenmoderasjon; er 30 % for barn nr. 2, og 50 % for barn nr. 3 og vidare.
 

Takstar for tillegg

Kjøp av tilfeldige dagar: Kr 290 pr. dag
Matpengar: Heil plass Kr 200 pr. mnd
Matpengar: Delt plass Kr 40 i reduksjon pr. fridag i veka

 

Redusert foreldrebetaling for barnehageåret 2019/2020:
Maksimalt foreldrebetaling for 2019 er kr 33 140 pr. barn. Dette skal maksimalt utgjere 6 % av husstanden si årsinntekt. Husstandar som har ei årsinntekt lågare enn 552 300 kroner kan difor søkje kommunen om redusert foreldrebetaling for barnehageåret 2019/2020. Månadsbetalinga vert sett til 6 % av dokumentert årsinntekt i sjølvmeldinga for 2018. Søskenmoderasjon vert rekna med utgangspunkt i månadsbetaling for 1. barn. Søknadsfrist er 1. juni. Ein kan søkje om redusert foreldrebetaling i løpet av barnehageåret, men då vil dei nye satsane gjeld frå månaden etter at vedtaket er gjort.

Gratis kjernetid:
2-5-åringar og barn med utsett skulestart i husstandar som har lågare årsinntekt enn grenseverdien fastsett i statsbudsjettet for 2019, har etter søknad rett til 20 timars gratis kjernetid i barnehagen. Sjølvmeldinga for 2018 gjeld som dokumentasjon.

 

SFO - Skulefritidsordning

Det må vere minimum 4 søkjerar for at kvart tilbod vert opna.

Brukarbetaling vert kravd inn 9,5 månadar pr. år; halv takst i august, desember og juni, betalingsfri i juli.

Tilbod:

Måndag - Fredag før skuletid : 07.30 - 09.00
Måndag - Fredag etter skuletid:  14.30 - 16.00
Onsdagar når elevane ikkje er  på skulen: 07.30 - 16.00

 

Prisar pr. mnd.:

Heil plass (meir enn 8,5 t kvar veke) Kr 2200,- pr. mnd.
Halv plass. (2,5 - 8 t. kvar veke)   Kr 1100,- pr. mnd.
Til og med 2.t. kvar veke.    Kr 450,- pr. mnd.

 

Tilfeldige kjøp

SFO-tilbod i meir enn 10 dagar
i skuleferiar/elevfrie dagar:
Kr 3 500,-
SFO-tilbod inntil 10 dagar i
skuleferiar/elevfrie dagar:
Kr 2 500,-
Kjøp av enkeltdagar: Kr 290,- pr. dag
Kjøp av tilfeldige timar:    Kr  85,- pr. time
Matpengar heil plass:  Kr  80,- pr.mnd.
Kjøp av enkeltmåltid  Kr  20,- pr. måltid

 

Takstar for tillegg: ( NB. minimum 4 søkjarar)

NB. Meir ein 12 dg. i skuleferiar/ elevfrie dagar Kr 3640,-
NB. Tilbod inntil 12 dg. Skuleferiar/ elevfrie dagar. Kr 2680,-

 

Brukarbetaling vert kravd inn 9,5 månadar pr. år; halv takst i august, desember og juni, betalingsfri i juli. 

Søskenmoderasjon vert gitt der fleire søsken har heil plass, eller der barn med heil plass har søsken med barnehageplass. Moderasjonen er 30 % for barn nr. 2, 50 % for barn nr. 3 og vidare Når foreldrene har barn i barnehage og SFO, skal utrekning av søskenmoderasjonen ta utgangspunkt i at barnehagebarna kjem før SFO-barna ved fastsetjing av rekkefølgja.

 

Musikk og kulturskule

Satsar i NOK inkl. mva.

Enkeltelevar (barn/unge) pr. år  2 500,00
Enkeltelevar (vaksne) pr. år  3 000,00
Korps og kor (inntil 4 timar pr. veke) pr. time

 360,00

Gruppetilbod barnehage pr. år 1.000,00

 

 

 

Opplæring framandspråklege

Norskopplæring

Timesats for dei som deltek på norskopplæring utan rett til slik opplæring: Kr 40 pr. time