Lista ligg ute på eigedomsskattekontoret frå 28.02.2019. (2. etasje i adm.bygget til Gulen kommune).
​Eller den kan lesast her.
Eigedomsskatteobjekt med særskilt skattegrunnlag

Eigar eller rekningsmottakar kan klage på taksten som er lagt til grunn for eigedomsskatten. Klaga kan setjast fram kvart år i samband med utskrivinga av eigedomsskatt, dersom det ikkje har vore klaga på same grunnlag tidlegare år. Dette fylgjer av eigedomsskattelova § 19.

Eventuell klage må sendast Gulen kommune, Eigedomsskattekontoret, Eivindvikvegen 1119, 5966 Eivindvik,
innan 6 veker frå utlegginga (12.04.2019).