Det finnast ikkje alternativ råvasskjelde til Svartevatnet. Det er til saman rundt 500 personar som får vassforsyninga si frå Eivindvik vassverk.