Gulen kommune har i kommunestyremøte 21.06.2018 godkjent reguleringsplan for landbasert oppdrettsanlegg på Ortneset gbnr 131/1 m.fl. Kommunestyrevedtak, planskildring, kart og føresegner er finn de her.
Godkjenning av reguleringsplan for landbasert oppdrettsanlegg på Ortneset gbnr. 1311 m. fl..pdf
Plankart Ortneset.pdf
Planbeskrivelse.pdf
Planbestemmelser.pdf
Konsekvensvurdering Ortneset Gulen kommune.pdf
Merknadsskjema til offentlig ettersyn.pdf
Risikovurdering sediment Ortneset Gulen kommune.pdf
ROS-Analyse Sogn Aqua.pdf
Illustrasjon1.png
Illustrasjon2.png
Illustrasjon3.png

Partar eller andre med rettsleg klageinteresse i saka kan ihht forvaltningslova § 27 og PBL § 1-9 påklage vedtaket. Klagefristen er 3 veker.