I samsvar med Plan- og bygningslova §11-14 har Gulen kommune i HPU-sak 034/19 vedteke at Kommunedelplan for drikkevassforsyning skal leggast ut til offentleg høyring og ettersyn.
Planforslaget er tilgjengeleg i ekspedisjonen på kommunehuset, samt på Gulen kommune si heimeside: www.gulen.kommune.no

Eventuelle merknadar til planen må vere innkome til Gulen kommune seinast 18.10.2019, og skal sendast til:
Gulen kommune, Eivindvikvegen 1119, 5966 Eivindvik, eller postmottak@gulen.kommune.no

 

Kommunedelplan for vassforsyning 2020-2027.pdf