Koronavaksinasjon

Gulen kommune har etter råda frå FHI stoppa vaksineringa av AstraZeneca vaksine inntil vidare.

Har du blitt vaksinert og opplever kraftig auka sjukdomsfølelse meir enn i tre dagar etter vaksinasjon eller blå flekker og prikkar i huda (hudbløding) ber me deg om å ta kontakt med legevakt eller fastlege snarast.

FHI og legemiddelverklet har sett i gang analyser for å sjå om det er ein samanheng mellom AstraZeneca vaksine og auka fare for blodpropp.

Me fylgjer FHI sine råd og held dykk oppdatert ut i frå dei nasjonaleråd som til ein kvar tid gjeld.

Trykk her for meir informasjon om når ein skal oppsøke lege - FHI

Status 31.03.2021

 • Me er godt i gang med koronavaksineringa i Gulen kommune. Vaksinane Gulen kommune har motteke foreløpig, er Comirnaty frå Pfizer og vaksina frå AstraZeneca.
 • Alle i aldersgruppa 85 + og i aldersgruppa 75-84 år er vaksinert eller har fått tilbod om vaksinering.
 • I veke 14 startar vi vaksinering i aldersgruppa 65-74 år. Me tar fortløpande kontakt om vaksinering. 
 • Me har starta vaksineringa av personar med høge risikofaktorar i aldersgruppa under 65 år. 
 • Me har starta vaksinering av helsepersonell i prioritert rekkefølge.
Informasjon til deg som skal ta Koronavaksina

Vi ynskjer at folk kjem så presist som mogeleg og ikkje blir ståande eller sittande å vente verken før eller etter vaksinasjon.

Ta med ferdig utfylt eigenerklæringsskjema og les informasjonen som ligg ved.

Vaksineringa skjer på fylgjande måte:

1. Registrering. Her leverer du eigneerklæringa som ligg ved og vis identifikasjonsbevis.

2. Vaksinering. Sprøyta med vaksine blir sett i overarmen. Ta på praktiske kle slik at det er lett å få fram overarmen.

3. Observasjon. Me har som rutine at alle som tar vaksine må sitte i 20 minuttar etter vaksinasjonen i tilfelle ein får ein reaksjon etter vaksine.

Du skal ikkje møte til vaksinering om du har luftvegssymptom. Gi då beskjed på tlf. 41 46 41 16.

Er du usikker på om du av helsemessige årsaker ikkje bør ta vaksinen eller har medisinske spørsmål ta kontakt med din fastlege på tlf. 57 78 10 90.

Vaksine som personar med risikofaktorar mellom 18 – 64 år får tilbod om, er AstraZeneca. Les meir på nettsida til Folkehelseinstituttet.

Har du andre spørsmål knytt til vaksineringa, så ta kontakt med koronavaksinekoordinator på tlf. 41 46 41 16.

Mvh

Anita Pettersen - Smittevernlege

Linda M. Hantveit - Koronavaksinasjonskoordinator 

Vidare plan for vaksinering
 • Kommunen kallar inn til vaksinering.
 • Du vil får beskjed når det er din tur.
 • Me vaksinera fortløpande etter kvart som me får dosar med vaksine.
 • Det er FHI som bestemmer kor mange dosar me får i veka og me fylgjer nasjonale råd om kven som skal vaksinerast fyrst. Meir informasjon finn ein på fhi.no

Trykk på artikkelen under for meir utfyllande informasjon om koronavaksineringa og korleis vaksineringa føregår i Gulen. Informasjonen vert oppdatert fortløpande.

Vaksine-svindel

Det er ikkje usannsynleg at svindlarar vil utnytte moglegheitane no når innbyggjarane ventar på å bli kontakta i samband med koronavaksinasjonen.
Kommunen har gått ut med «du vil bli kontakta når det er din tur for vaksine». Dette kan vere lett for ein svindlarar å misbruke.

Svindlarane sine metodar vil variere

 • Ulike kommunikasjonsformer: Telefonoppringing, tekstmeldingar, epost, meldingar via sosiale mediar.
 • Tilbod om tidleg vaksinasjon mot førhandsbetaling og eigenandel.
 • ​​Lure til seg bankkontonummer, kredittkortnummer og liknande.

Merk: Det vil aldri bli etterspurt førehandsbetaling eller kortopplysningar frå kommunen. Både vaksina og vaksinasjonen er gratis.

Heimesida til Gulen kommune har oppdatert informasjon om kva aldersgruppe som er aktuell for den pågåande vaksinasjonen.

Når er det min tur?

Alle innbyggjarar, utanom dei under 18 år og dei som er gravide, vil få tilbod om vaksine.

Kommunen kontaktar deg når det er din tur i vaksinekøen.

Det er vanskeleg å seie eksakt når det blir din tur fordi det kjem ann på kor mange vaksiner me får tildelt kvar veke. Vi håper at alle som ynskjer å ta vaksine i Gulen er vaksinert før sommaren, men det er vanskeleg å seie heilt sikkert. Gulen kommune følger FHI sine råd om kven som skal få vaksine fyrst.
Les meir om rekkefølgja her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Når det er min tur å ta vaksine og kvar skal eg møte?

Du får beskjed frå kommunen når det er din tur til å bli vaksinert.

Det vil skje via brev eller SMS.

 • Aldersgruppa 85 + ;
  Alle i denne aldersgruppa er vaksinert eller har fått tilbod om vaksine.
  90 % av denne gruppa er fullvaksinert. 
   
 • Aldersgruppa 75- 85 år;
  Alle i denne aldersgruppa har fått tilbod om vaksine, og over 80 % er vaksinert med fyrste dose. 
   
 • Aldersgruppa 65 + og risikopasientar;
  Me startar vaksinering for denne gruppa i veke 14. Du vert fortløpande kontakta via SMS frå kommunen. Vaksinasjon av denne aldersgruppa vil hovudsakeleg skje ved Dalsøyra samfunnshus eller ved Gulen helsesenter i Eivindvik.

Digital påmelding for yngre aldersgrupper vil bli nytta vidare når det blir deira tur. Massevaksinasjon i kommunen vil skje på Dalsøyra.

Hugs; - Du vil alltid få beskjed når det er din tur.

Kor mange dosar med vaksine får Gulen?

Det er Folkehelseinstituttet (FHI) som avgjer kor mange vaksiner me får kvar veke. Me brukar vaksinane fortløpande etter kvart som me får dei.

Det variera frå veke til veke kor mange dosar me får.

Kva må eg gjere før eg vaksinera meg?

Når du har fått time for vaksinering må du fylle ut eit eigenerklæringsskjema. Dette tar du med deg på vaksinasjonsdagen.
Skjemaet kan du laste ned frå FHI sine nettsider: 
https://www.fhi.no/publ/skjema/egenerklaringsskjema-for-koronavaksinasjon/ og printar det ut og tar det med seg.

Viss du ikkje har moglegheit til å printe det ut sjølv kan du få det på kommunehuset, på helsesenteret eller du kan få det tilsendt i posten.

Du må ta med identifikasjonsbevis når du skal vaksinere deg.

Du skal ikkje møte til vaksinering om du har luftvegssymptom. Gi då beskjed på telefon; 41 46 41 16.

Vis du brukar blodfortynnande medisinar (Marevan, Warfarin, Lixiana, Eliquis, Xarelto eller Pradaxa), så skal du ikkje ta den medisinen før vaksinering. Du kan ta den etter vaksineringa.

Er du usikker på om du av helsemessige årsaker ikkje bør ta vaksinen, bør du ta kontakt med fastlegen din å få ei vurdering.

NB! Gi alltid beskjed om du ikkje kan møte, for då kan andre få din plass i vaksinasjonskøen! Meld i frå på 41 46 41 16.

Meir informasjon om vaksineringa og vaksina finn du FHI sine nettsider:

Kva skjer når eg kjem til vaksinasjon?

Kom til rett tidspunkt.

Vi ynskjer at folk kjem så presist som mogeleg til klokkeslettet dei har fått, og ikkje blir ståande eller sittande å vente.
Ved vaksinasjon på Dalsøyra samfunnshus vil ein nytte tre inngangar og alle vil vere godt merka.

Ta på munnbind, og dette skal vere på frå du kjem til du går.
Sprit hendene ved inngangen når du kjem.  

Vaksineringa skjer vidare ved;

1. Registrering. Her leverer du eigneerklæringa og vis fram identifikasjonsbevis.

2. Vaksinering. Sprøyta med vaksine blir sett i overarmen. Ta på praktiske kle slik at det er lett å få fram overarmen.

3. Observasjon. Du må sitte i 20 minuttar etter vaksinasjonen i tilfelle du får ein reaksjon etter vaksina.

Eg har ikkje bil eller nokon til å køyre meg, korleis kjem eg meg til vaksinasjon?

 I utgangspunktet må du prøve å kome deg til avtalt vaksinasjonsplass sjølv. Du kan for eksempel bruke dør til dør-kort, drosje, venner, familie eller naboar. Har du inga løysing på det så hjelper me dei innbyggjarane som trenger det. Ta då kontakt på tlf: 57 78 10 90.

Kostar vaksina noko?

Nei, både vaksina og vaksinasjonen er gratis. 

Må eg ta vaksina?

Vaksina er frivillig.
Me anbefaler at du gjer det, men du er ikkje pålagt å vaksinere deg.

Korleis blir vaksina registrert?

For alle våre innbyggarar vil det blir dokumentert i legejournal om ein ynskjer å ta vaksine eller ikkje.
Alle vaksiner blir registrert i det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK, https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/sysvak/

Du vil finne oversikt over dine vaksiner på https://www.helsenorge.no/

Kva koronavaksine nyttar ein og kor godt verkar koronavaksina?

Gulen kommune får pr dags dato tildelt koronavaksine frå BioNTech og Pfizer (Comirnaty).
Denne vaksina krever to doser, med 6 vekers tidsintervall mellom.
Dei fleste får beskyttelse på ca 95% etter 1-2 veker etter andre vaksinedose.

For meir informasjon om koronavaksine på ulike språk: https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/vaksine-mot-koronavirus---comirnaty-biontech-og-pfizer/

Gir koronavaksina bivirkningar?

Alle vaksiner har bivirkningar, dei fleste er milde og forbigåande. Vaksina er testa i store studiar på mange tusen menneske.

Vanlege bivirkningar er:

 • Ømheit og vondt på stikkstaden.
 • Trøttheit.
 • Hovudverk.
 • Vondt i kroppen.
 • Frysningar / feber

Dette er bivirkningar som er ubehagelege, men som går over etter få dagar. Kontakt lege eller anna helsepersonell vis du får uvanlege, kraftige eller langvarige symptom etter vaksine.

Kontakt

Kven kan eg kontakte viss eg har spørsmål eller ynskjer meir informasjon?
 • Ta kontakt med smittevernlege Anita Pettersen eller fastlege angåande medisinske spørsmål på tlf 57 78 10 90
 • Ta kontakt med koronavaksinekoordinator Linda Hantveit viss ein har andre spørsmål rundt vaksineringa på tlf 41 46 41 16
 • Nytt elles Folkehelseinstituttet sine nettsider; https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/

Aktuelle lenker:


Sist oppdatert: 31.03.2021
Publisert: 16.02.2021