Du har krav på økonomisk sosialhjelp når du ikke har andre muligheter til å forsørge deg selv. Hver enkelt må først utnytte alle muligheter eller hjelpeordninger for å kunne forsørge seg selv. Når alle aktuelle muligheter er utnyttet fullt ut, men ikke strekker til, har den som ikke kan sørge for sitt livsopphold krav på stønad til livsopphold uansett årsaken til hjelpebehovet. Den som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk stønad. Stønaden bør ta sikte på å gjøre vedkommende selvhjulpen. Dersom du oppfyller vilkårene i Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltninen (§ 18,19) og ikke har andre muligheter til å forsørge deg, har du krav på økonomisk sosialhjelp.

Opplysning, råd og veiledning

Nav Gulen har plikt til å gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Dette gjelder både i forhold til alminnelige opplysninger om rettigheter og lignende, og om kvalifisert veiledning i peronlige spørsmål. Veiledningen skal bidra til å løse sosiale problemer og ta sikte på å forebygge at slike problemer oppstår. Hvor mye du kan få i støtte og hvilken annen hjelp og oppfølging du kan få for å bli selvhjulpen skal vurderes individuelt ut fra hvilke behov du har. Økonomisk stønad blir for eksempel ofte gitt i sammen med rådgivning. Sosialhjelp er en midlertidig ytelse. Når sosialhjelp skal vurderes, vil NAV Gulen i samarbeid med deg undersøke hvilke muligheter du har for å skaffe deg annen inntekt. Både arbeidsinntekt, trygdeytelser, underholdsbidrag, bostøtte og liknende vil bli vurdert. Likeså vil din formuessituasjon bli vurdert. Dersom du har oppsparte midler eller omsettelige eiendeler som ikke er nødvendig for ditt livsopphold (hytte, båt, campingvogn, dyr bil o.l.), vil du som hovedregel ikke ha krav på sosialhjelp så langt disse midlene rekker.

Hvem kan få økonomisk stønad?

Sosialtjenesteloven gjelder for alle personer som oppholder seg lovlig i landet. De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved hjelp av andre rettigheter, har krav på økonomisk stønad. Alle har rett til å levere søknad for å få sin sak vurdert. Er du under 18 år og har behov for hjelp, må du kontakte barnevernet. Hvis du oppholder deg i utlandet har du ikke rett på økonomisk stønad.

Hvordan søker du?

Det er NAVs oppgave å gi hjelp til søker slik at du på sikt kan bli uavhengig av ytelser. Det er NAV Gulen (oppholdskommune) som er ansvarlig for å vurdere søknaden. NAV Gulen vil vanligvis ha en samtale før søknaden behandles blant annet for å utrede hjelpebehovet i samarbeid med søkeren. Det kan være nødvendig å foreta en helhetsvurdering av søkers økonomiske, sosiale og helsemessige situasjon. Søknader skal avgjøres etter en konkret og individuell vurdering.

Søknadsskjema

NAV Gulen har søknadsskjema som må fylles ut og dokumenteres. For nærmere informasjon, ta kontakt med lokale NAV Gulen.
Klikk her for søknadsskjema...

Hva slags opplysninger trenger NAV Gulen?

Før NAV Gulen kan avgjøre om du har krav på økonomisk hjelp, må vi ha opplysninger som dokumenterer din økonomiske situasjon. En fullstendig oversikt over din egen og eventuelt din families inntekter og utgifter, gjeld og formue er nødvendig. Vi krever som hovedregel at du dokumenterer økonomiske opplysninger. Ufullstendige søknader/søknader som mangler dokumentasjon blir retunert.
 

Relevante vedlegg til søknaden er:

 • Siste ligningsattest og Saldo på alle konti
 • Kopi av husleie- eller framleiekontrakt for dokumentasjon av boutgifter
 • Lønnsinntekter og trygdeytelser de siste tre måneder
 • Underholdningsbidrag
 • Dokumentasjon på eventuell bostøtte
 • Avgifter (vann, kloakk renovasjon o.a.)
 • Kvittering for betalt husleie og strøm
 • Utgifter til lege, fysioterapi, kiropraktor, tannlege osv
 • Utgifter til barnehage, SFO eller annet barnepass
 • Utgifter til forsikring (bolig, innbo)
 • Utgifter til brensel
 • Renter boliglån
 • Opplysninger om innskudd i spareordninger

Utgifter til bil, telefoni, avdrag på boliglån, nedbetaling av forbruksgjeld eller andre avbetalingsordninger og utgifter til ikke livsnødvendige ting godtas normalt ikke. Slike utgifter bes likevel dokumentert av hensyn til skjønnsmessig helhetsvurdering.

Har du plikt til å ta arbeid?

Er du arbeidsledig, har du plikt til å være aktiv for å skaffe deg arbeid. Du kan ikke la være å ta en ledig jobb eller delta i arbeidsmarkedstiltak fordi du heller vil ha sosialhjelp.

Hva skal økonomisk sosialhjelp dekke?

Det står ikke i loven hvor stort beløp du kan få i sosialhjelp. Enhver søker skal imidlertid vurderes individuelt, og i følge loven skal sosialhjelpen dekke den enkeltes grunnleggende behov som nødvendig mat, toalett- og rengjøringsartikler, klær, strøm til matlaging og oppvarming, eventuelt brensel, nødvendige innbo- og husholdningsartikler, hus- og innboforsikring, TV-lisens, vanlige småutgifter til offentlig kommunikasjon, hårklipp, innkjøp av medisiner, rimelige fritidsaktiviteter og avis, samt utgifter til legebesøk og vanlig tannbehandling. Videre inngår utgifter til bolig som er så rimelig at det er sannsynlig at du selv vil klare å dekke dem i framtiden.

Kan jeg få sosialhjelp til å betjene gjeld?

NAV Gulen har som utgangspunkt ikke plikt til å gi hjelp til å betjene lån. Du kan likevel få slik hjelp til boliglån dersom du har en rimelig boligstandard, eller bare trenger hjelp i en kortere periode. NAV Gulen kan gi råd og veiledning i gjeldsspørsmål og samarbeide med deg om å ta kontakt med kreditorene for å endre vilkårene for nedbetaling av gjelden. Bare unntaksvis gis det sosialhjelp til dekning av annen gjeld enn boliglån. Slik hjelp kan likevel gis dersom du står i fare for å tape goder som er nødvendige for livsoppholdet. Dette kan være tilfellet dersom strømmen blir stengt på grunn av ubetalt strømregning eller du står i fare for å bli kastet ut på grunn av husleierestanse.

Blir økonomisk sosialhjelp alltid gitt som bidrag?

Det vanligste er å gi økonomisk sosialhjelp som bidrag. Hjelpen kan gis som lån, garanti for lån eller varer og tjenester. Før NAV Gulen avgjer hjelpeforma, skal det vurderes om du har mulighet til å tilbakebetale lånet. Sosialhjelp gis som kontanthjelp og bare unntaksvis i form av varer og tjenester.

Kan NAV Gulen stille vilkår for sosialhjelpen?

NAV Gulen har anledning til å stille vilkår for at du skal få sosialhjelp. Forutsetningen er at vilkåret ikke er urimelig tyngende for deg. Vilkåret skal ha sammenheng med hjelpebehovet, og skal ha som siktemål å gjøre deg bedre i stand til å klare deg sjølv.

Saksgang og utbetaling

Alle som søker om sosial stønad til livsopphold har krav på svar i form av eit skriftleg vedtak. Saksbehandlingstida kan variere men må alltid følgje bestemmelsane i forvaltningslova. Dersom saksbehandlingstida er mier enn ein månad, skal det gis foreløpig svar. Ettersom støtta tar sikte på å gjere søker økonomisk uavhengig, vil utbetalingsmønster gjerne fastlegges ut fra dette.

Hva kan du få av hjelp?

Satsene for økonomisk sosialhjelp er skjønnsbasert og det er kommunen du oppholder deg i som fastsetter endelige satser til livsopphold. Alle søknader avgjøres etter en konkret og individuell vurdering med utgangspunkt i søkers økonomiske, helsemessig og sosiale situasjon. Ytelsene skal legge til rette for at søker klarer seg selv og hjelpen skal være kortvarig. Kommunen har både rett og plikt til å utøve skjønn, det vil si at det skal foretas en vurdering av hvilke utgifter som er nødvendig for å sikre søkeren et forsvarlig livsopphold.

Kommunale satser for sosialhjelp

De veiledende retningslinjene omfatter utgifter til det løpende daglige livsoppholdet:mat og drikke, klær og sko, husholdningsartikler og hygiene med mer, tv-lisens, avis og telefon, fritidsaktiviteter, fritidsutstyr til barn og reiseutgifter. (offentlig kommunikasjon i forbindelse med daglige gjøremål).
Klikk her for å sjå dei statlige veiledane retningslinjene for økonomiske satsa...

Klage:

Alle søknader om økonomisk sosialhjelp blir vurdert av kvalifisert saksbehandler ved NAV kontoret. Dersom du er uenig i vedtaket, har en klagerett. Skriftlig klage sendes NAV kontoret innen tre uker etter at man har fått vedtaket, Saken blir da behandlet på nytt av NAV kontoret. Dersom man opprettholder tidligere vedtak, blir saken sendt til fylkesmannen i Sogn og Fjordane for endelig vedtak. Saksbehandlertiden for klager kan ta fra en til 6 måneder.

Taushetsplikt:

Alle som arbeider ved sosialkontoret har taushetsplikt. Taushetsplikten omfatter også fødested, fødselsdato, personnummer, adresse, statsborgerskap, sivil status og arbeidssted.

Kontakt:

Postadresse: NAV Gulen, Eivindvikvegen 5966 Eivindvik Besøksadresse: Kommunehuset, 5966 Eivindvik.
Åpningstider: 09.00 – 14.30 Telefon: 55 55 33 33