endringar gjeld:

Føresegner
1. samanheng mellom kart og føresegner / tabellar
2. gløymde endringar i tekst
3. endringar grunna nye rutinar hjå Fylkesmannen om dispensasjonar og planar
4. andre endringar grunna ny status
5. endringar ifølge framdrift i reguleringsplanar
generelle endringar, kvalitetssikring av dokument

Arealplan:
• Mindre grensejustering
• Grensejustering grunna godkjent reguleringsplan
• Teiknforklaring
• Kodejustering i kart
• Retting SOSI kode, kartteknisk endring
• Oppdatering grunna nye lokalitetar for kulturminne

Endringar for nærare avklaring:
Framlegg av endringar som kan vere tema i planprogram for rullering av arealdelen 2016 – 2024.
1. Oppdatering av areal for Kystlynghei på Midtbøfjellet, søre Sandøyna

2. Oppdatering av samla areal avsett som omsynssone til skredfare. Her gjeld i dag både snø- og steinskredfare. Nyleg sendte NVE nytt kart for jordflaumskred.

3. Oppdatering av større vatn og innsjø i plankartet, som kan har følgje for detaljplanlegging i forhold til byggegrense mot vassdrag. Eksempel vassdrag ved Nappen manglar no på kart.

4. Enkelte områda for byggegrense langs sjø, som ikkje vart retta i samanheng med andre karttema. Eksempel, byggegrense går gjennom innsjø langs kysten, osv.

Reviderte dokumenter kan ein sjå her:

les meir om reviderte dokumenter:

vedtak av arealdelen med mindre endringar

Notat mindre endringar i arealdelen

Føresegner for arealdelen - mindre endringar 15.12.15

Teikneforklaring for arealdelen for gulen kommune 20151202

Arealplankart gulen 2012001-1 areal 20151215

Arealplankart gulen 2012001-2 omsyn 20151215

Arealplankart gulen 2012001-3 fensfjorden 20151215

Arealplankart gulen 2012001-4 sjø 20151215

Arealplankart gulen 2012001-5 byggegrense 20151215

Arealplankart gulen 2012001-6 skred 20151215

Arealplankart gulen 2012001-7 veg 20151215

Bygdekart:

Arealplankart gulen 2012001-1br brekke 20151215

Arealplankart gulen 2012001-1by byrknes 20151215

Arealplankart gulen 2012001-1da dalsøyra 20151215

Arealplankart gulen 2012001-1ei eivindvik 20151215

Arealplankart gulen 2012001-1sl sløvåg 20151215