Gulen kommune har motteke nye retningslinjer og presiseringar gjeldande frå 17.03.2020

Samfunnskritiske funksjonar
Det er publisert eit notat på regjeringen.no med ei oversikt over verksemder med kritiske samfunnsfunksjonar og presisering av kven i desse verksemdene som har krav på barnepass. 
Klikk her og les meir utfyllande om dette i referatet og på regjeringen.no

"Hovedregelen er at barnehager og skoler er stengt for å hindre spredning av smitte. Terskelen for å få tilbud om barnehage-/skoleplass skal av hensyn til smittevernet ligge høyt. 

Antall personell som defineres innenfor kritiske samfunnsfunksjoner som ber om opprettholdelse av barnehage- /skoletilbud bør derfor begrenses så mye som mulig.

Følgende presiseres:

 • det er nøkkelpersonell innenfor de samfunnskritiske funksjonene som er omfattet, og ikke funksjoner som generelt kan være viktige uten å være samfunnskritiske.
 • det bør legges til grunn en restriktiv linje hvor det bør oppfordres til deling av barnepass mellom foreldrene.
 • bruk av andre slektninger og andre til barnepass kan ved behov vurderes, men eldre og andre personer i risikogrupper bør ikke brukes.
 • barna skal være under 12 år og barn som bor med to foresatte må ha begge foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner for at de skal få et tilbud.

Kommunene og eiere av private barnehager gis anledning til å foreta en selvstendig vurdering av den enkelte person som ber om barnehage-/skoleplass."

Barnehagar og skular vil vere opne for

 • Born med særskilte omsorgsbehov som ikkje kan ivaretakast når barnehage, skule eller andre dagtilbod er stengt.
 • Barnehageborn, og born under 12 år der foreldre er tilsette i fylgjande sektor (sjå presisering over):
   
  • Pleie og omsorg
  • Vatn og avløp
  • BKK
  • Transportsektoren
  • Befal i brann og redning
  • Kommunal kriseleiing

For fullstendig liste sjå www.helsedirektoratet.no