Pedagogisk Psykologisk Teneste  når du på telefon 974 26 772 
Du kan kva tid du vil ta direkte kontakt  med PPT, eller du kan bli einige med barnehagen  om at dei tek kontakt.
Barnehagen kan ikkje kontakte PPT om ditt barn utan at du er einig.

Helsestasjonen er de sikkert kjende med frå før. Leiande helsesøster i Gulen har telefon 57 78 38 30

Sosial- og barnevernstenesta når de på telefon 57 78 20 60 / 57 78 20 61
Personar frå desse 3 tenestene har eit samarbeidsforum som vert kalla KLAFF. 
Nærare opplysningar om dette kan du få i barnehagen.