Engarealet må vere pløgd, harva, fresa eller direktesådd, og vere tilsådd med frø av eng- og/eller grønfôrvekstar. Tilskot blir utrekna med ein fast sats på 330 kr/daa der 20% av det innvintra engarealet vert trekt frå. Reperasjonen må gjennomførast før det vert søkt om tilskot, og kjøp av såfrø må dokumenterast med godkjende rekneskapsbilag.
Klikk her for meir informasjon...

Søknadsprosess

Søknad om tilskot må sendas innan 15. juli i skadeåret, saman med dokumentasjon på at enga faktisk er utbedra.
Elektronisk søknad sendas via Altinn. Ein kan også bruke Statens landbruksforvaltning sitt søknadskjema og sende dette til kommunen.
Klikk her for søknadsskjema...