Ein lovpålagt klipp

Folk som bur langs trafikkerte vegar må klippe hekkar og busker på eigedomane sine, av omsyn til eigen og andre sin tryggleik.

I desse dagar startar barna på skulen igjen og vi ynskjer at flest mogleg skal gå og sykle der det høver seg. Då må det leggast til rette for at det kan skje på ein sikker måte. Barna må vere synlege langs vegane

Klikke her for å lese korleis du skal klippe til hekken hos Statens vegvesen.