Støttekontakt

Treng du støttekontakt?

Slik søkjer du om støttekontakt

Trykk her for å laste ned søknadsskjemaet for helse- og omsorgstenester 

Fordi søknaden inneheld opplysningar om helsetilstanden din, er det ikkje trygt å sende søknaden på e-post. Lever søknaden og vedlegga på kommunehuset eller send dei til:

 • Gulen kommune
  Ved Tiltaksnemnda for helse- og omsorgstenester
  Eivindvikvegen 1119
  5966 Eivindvik 

Kva får du?

​​​​​​Støttekontakten kan mellom anna komme på besøk til deg, bli med på kafé, kino, trening eller andre sosiale aktiviteter.​ Hjelpa blir gitt etter dine ønskjer.

Støttekontakten har vanlegvis ingen spesiell faglig bakgrunn, men får opplæring og blir følgt opp av fagfolk.

Krav til søkjar

Du må ha behov for hjelp til å ivareta ei aktiv og meiningsfull fritid.

Kva kostar det?

Det er gratis å ha støttekontakt. Men du må rekne med å dekke dine eigne utgifter til aktiviteter de gjer saman, til dømes inngangspengar til symjehall, kinobillett, mat og så vidare.

Du kan ha rett på følgjebevis som gjør at støttekontakten din får gratis eller billigare inngang mange stader.

Kva skjer vidare?

 • Vi prøver å svare deg innan fire veker. Dersom vi ikkje klarar det, tek vi kontakt med deg og fortel kor lang tid det vil ta før du får svaret.
 • Vi tek kontakt med deg dersom vi treng fleire opplysningar eller ønskjer å besøke deg.

Kontakt 

Har du spørsmål kontakt avdelingsleiar i sona du er heimehøyrande: 

Vil du bli støttekontakt?

Slik blir du støttekontakt

Som støttekontakt får du godtgjersle frå kommunen for å hjelpe eit anna menneske som treng støtte til å få ei meir aktiv, meiningsfull og sosial fritid. Mange treng støttekontakt. Nokon klarar ikkje å kome seg ut på eiga hand, andre treng hjelp til å meistre ulike aktivitetar. Dei som treng støttekontakt er ulike og difor treng me ulike støttekontaktar!

Kven kan bli støttekontakt?

 • du bør vere minst 18 år
 • du må kunne leggje fram politiattest
 • du må vere trygg på deg sjølv og like å vere saman med andre
 • du bør vere tolerant og fleksibel, men samstundes evne å sette klare grenser
 • for å skape trygge rammer kring den du skal hjelpe, er det ein fordel om du bind deg for minst eitt år

Slik søkjer du om å bli støttekontakt

I søknaden skriv du litt om deg sjølv. Kva erfaring, utdanning og fritidsinteresser har du? Kva brukarar vil du helst jobbe med? Eksempel på brukargrupper kan vere psykisk utviklingshemma, barn og ungdom, funksjonshemma, eldre, menneske med psykiske lidingar eller menneske frå andre kulturar.

Send eller lever søknaden og vedlegga til:

Kva skjer når du har søkt?

 • Vi prøver å svare deg innan fire veker.
 • Vi kallar deg inn til ein samtale for å finne ut meir om deg og gi deg meir informasjon om det å vere støttekontakt.
 • Dersom vi ikkje har nokon ledige oppdrag når du søkjer, legg vi søknaden din til side og finn den fram når vi har behov for nye støttekontaktar. 

Kontakt oss

Det er hukommelseteamet i Gulen som behandlar søknadane om å bli støttekontakt. Hukommelseteamet er tilgjengeleg kvardagar mellom klokka
12:00 - 16:00.

 

Klage på vedtaket

Trykk her for å lese korleis du kan klage på eit vedtak.


Sist oppdatert: 07.06.2023
Publisert: 04.10.2019