Forvalting av kulturminne

Er du eigar av eit verneverdig kulturminne? 

Eit kulturminne kan vere verna gjennom kulturminnelova (freding) eller gjennom planverket til kommunen. Nokre kulturminne kan også vere verneverdige sjølv om dei ikkje er registrerte hjå kommunen.

Her vil Gulen kommune sin eigen kulturminneplan bli lagt fram når den er ferdig. 

 

Tilskotsordningar

Spelemidlar / Tilskot til kulturbygg i Vestland 

Kulturdepartementets temasider for tilskot til idrettsanlegg, kulturbygg og friluftsanlegg. Du kan lese meir og søke på www.anleggsregisteret.no. Søknadsfrist er 15.April 2021.  

Momskompensasjon idrettsanlegg

Momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg vart etablert i 2010. Ordninga gjeld bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv i fjellet, og gjeld anlegg der byggearbeidet er satt i gang etter 1. januar 2010. Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvalter denne ordninga. Du kan lese meir på nettsida til Lotteri- og stiftelsestilsynet.
Søknadsfrist er 1.mars kvart år.

"Ta-et-tak"

«Ta et tak» er ein aksjon som rettar seg mot våningshus og driftsbygningar. 
Du kan lese meir på Norsk kulturarv sine nettsider

Stiftelsen Uni

Uni-stiftelsen gjev støtte til mellom anna verneverdige bygningar. For meir informasjon, sjå Uni-stiftelsen si nettside.  

 Tilskot til kulturminne

 Du kan lese meir om Tilskotsordningar på nettsida til Riksantikvaren.

 Kulturminnefondet

 Du kan lese meir om tips om tilskotsordningar på nettsida til Kulturminnefondet.

 

Kontakt

Geir Haveland
Tlf. 57782030
e-post: geir.haveland@gulen.kommune.no


Sist oppdatert: 14.09.2021
Publisert: 13.11.2019