HeimVeg, vatn, avløp og bossKommunale avgifter

Kommunale avgifter

Vatn og avløp

Gebyrforskrifta for vatn og avløp i Gulen kommune er  endra slik at du må betala gebyr per bueining som bustaden din er registrert med.
Trykk her for informasjonom pris vatn og avløp.

Renovasjon for hushald

Alle bustader i Nordhordland må ha ei renovasjonsordning. Gulen kommune er ein del av det interkommunale renovasjonsselskapet NGIR.
Trykk her for informasjon om pris for renovasjon.

Feiing

Trykk her for informasjon om pris for feiing.

Slamtømming

Trykk her for informasjon om pris for slamtømming.

Eigedomsskatt

Trykk her for informasjon om takstar for eigedomsskatt


Sist oppdatert: 02.03.2022
Publisert: 01.03.2022