Søknadsskjema

Ønskjer du å skrive ut og levere skjemaet til vår innbyggjarservice på kommunehuset, eller sende det med post/e-post, kan du sjølvsagt gjere det. 

E-postadressa vår er: 

  • Digitalt og sikkert: eDialog, sikker innsending
  • eller via e-post:postmottak@gulen.kommune.no
  • eller til postadresseGulen kommune
                                     Eivindvikvegen 1119
                                     5966 Eivindvik

 

Søknadsskjema VA

Her kan du fylle ut skjema for registrering av vassmålar

Ferdigmelding for vatn og avløp

Fråkobling av vass- og avløpsledning

Søknad om sanitærabonnement

Kart med vatn og avlaupsdata

Leidningskart

Vatn- og avlaupsavdelinga har ein digital leidningskartbase. Denne skildrar først og fremst dei kommunale anlegga, men private leidningar vert også lagt inn her når vi får sluttdokumentasjon frå røyrleggjarbedrifter som har utført arbeid for private.

Før du set i gong gravearbeid, er det viktig å vite kva som eventuelt ligg i bakken hos deg! Ta kontakt med oss med du startar arbeidet. Vi leverer kart til konsulentar, røyrleggjarfirma, privatfirma og dei som elles har trong for eit slikt kart – heilt utan ekstra kostnad. Vi kan skrive ut eit kart på eit papir til deg, eller sende det på e-post som ei pdf-, sosi- eller dxf-fil.

Treng du opplysningar om VA-anlegg?

Vi kan både skrive ut kart som skildrar private VA-anlegg og kommunale leidningstrasear.

Innbyggjarservice er ope måndag - fredag frå 09:00 - 15:00.

NB – Plassering, høgde og anna informasjon om leidningar og kummer er cirka-informasjon. Kartet kan med andre ord ikkje brukast som eit juridisk bindande dokument.


Sist oppdatert: 01.02.2022
Publisert: 11.10.2018