Beredskapsplan

Krisehandteringa skal dekkje dei handlingar som raskt må iverksetjast for å redusere konsekvensane. Beredskapsplanen skal i tillegg sei noko om korleis ein skal arbeide for å hindre at kriser oppstår og kva som gjeld ved handtering av langvarige kriser.  

Det er viktig å merke seg at beredskapsplanen er eit verktøy internt i kommunen samstundes som den skal vere retningsgjevande for våre samarbeidande partar. Beredskapsplanen skal i tillegg gje informasjon eksternt kring kommunen si krisehandtering.

Her kan du lese Beredskapsplanen til Gulen kommune.


Sist oppdatert: 16.11.2022
Publisert: 16.11.2022