Styringsdokument

Økonomiplan og budsjett

Trykk her for Handlings- og økonomiplan 2024-2027

Trykk her for Handlings- og økonomiplan 2023-2026

Trykk her for Handlings- og økonomiplan 2022- 2025

Trykk her for vedtak budsjett 2022 med handlings- og økonomiplan 2022-2025

Politisk reglement

Trykk her for reglement for folkevalde 2023-2027

Delegeringsreglement

Delegeringsreglementet for Gulen kommune. Siste versjon vedteke i kommunestyret 08.02.2024:

Delegeringsreglementet er ei samling med regler og retningslinjer som definerer korleis mynde blir delegert innanfor organisasjonen Gulen kommune.

Reglementet fastset kven som har ansvar og autoritet til å ta avgjerder på vegner av organisasjonen innanfor bestemte område eller saker. Hensikta med eit delegeringsreglement er å klargjere ansvarsfordelinga og sikre effektive avgjersler og drift innanfor organisasjonen.

Trykk her for delegeringsreglement

Forskrift

Trykk her for forskrift om møtegodtgjersle for folkevalde

Gjeldande planar

Trykk her for oversikt over gjeldande planar.


Sist oppdatert: 08.04.2024
Publisert: 16.10.2018