HeimHelse, sosial og omsorgOversikt over helse og omsorgsteneste

Oversikt over helse og omsorgsteneste

Helse og omsorgstenester i Gulen kommune

Teneste med lenke til meir informasjon

Beskrivelse
Heimesjukepleie

Gjev hjelp og rettleiing til eldre, sjuke og personar med funksjonstap som bur heime.
Døme: sårstell, hjelp til dusj, tilrettelegging ved måltid, hjelp med medisin.

Praktisk bistand / heimehjelp

Eit tilbod til personar som treng hjelp og praktisk bistand i kvardagen grunna sjukdom, funksjonstap, alder eller andre årsaker.

Døme: sengeskift, vask av golv, tøyvask. 
Omsorgsstønad Den som har spesielt tyngande omsorgsoppgåver i heimen, kan søkje kommunen om omsorgsstønad.
 

Matombringing

Kjøp og utlevering av middag
Trygghetsalarm Eit tryggingstiltak i heimen for personar som til dømes har falltendens eller kjenner seg utrygge. Ein trykker på ein alarmknapp for å tilkalle hjelp, og ved utløysing blir pårørande eller heimesjukepleien varsla.
Veldferdsteknologi Velferdsteknologi er tekniske hjelpemiddel og alarmar, som gjer at du kan kjenne deg trygg heime og meistre kvardagen uavhengig av alder, funksjonsnedsetting og bumiljø.  
 

Hjelpemidlar

Kommunalt utlån for korttidsbruk og langvarig utlån frå NAV
Dagtilbod Aktivitetstilbod med aktivitør eller dagopphald på institusjon / bu- og omsorgssenter. 
 

Dagsenter

Dagsenter for heimebuande med kognitiv svikt (demens)
Støttekontakt / fritidskontakt Ein støttekontakt/fritidskontakt skal hjelpe ein annen person til å ha ei aktiv og meiningsfylt fritid / sosiale aktivitetar. 
Hukommelsesteam Bistår i utredning og oppfølging av personar med demens i samarbeid med fastlege. Hjelp og rettleiing til pårørande og personale.
Ressurssjukepleiar i kreft og lindring Personar med kreft eller anna alvorleg diagnose som pregar kvardagen kan få støtte og hjelp av ressurssjukepleiar. Gjeld også pårørande.
 

Psykisk helse og rus

Støttesamtalar, oppfølging og aktivitet.
 

Fysioterapi

Kartlegging, behandling og vurdering/søknad om hjelpemidlar
 

Ergoterapi

Kartlegging, behandling og vurdering/søknad om hjelpemidlar
 

BPA brukerstyrt personleg assistanse

Formålet med BPA er å gi personer med stort hjelpebehov større frihet til å styre tjenestene og kvardagen sjølv
Individuell plan Individuell plan er for personar med langvarig og samansett behov for tenester.
Omsorgsbustad Personar som er avhengige av hjelp i kvardagen på grunn av sjukdom, funksjonsnedsetting, alder ol. kan søkje om omsorgsbustad
Avlastingsopphold Du kan få avlastning dersom du har særleg tyngande omsorgsoppgåver for familiemedlemmar som har ei fysisk eller psykisk funksjonsnedsetjing. 
Korttidsopphold

Eit korttidsopphald i sjukeheim eller på eit bu og omsorgsenter er tidsavgrensa. Målet med opphaldet kan vere å kartleggje helsetilstand, ernæringsstatus eller vurdere kva behov du har for hjelp, behandling, rehabilitering og opptrening.

Langtidsplass på sjukeheim

For personar som ikkje lengre klarer seg i eigen heim med hjelp frå heimesjukepleie og/eller med bruk av hjelpemidlar.

Miljøtenesta

Miljøtenesta gjev tiltak og teneste til menneske med psykisk utviklingshemming. Tilbodet omfattar alt frå tenester heile døgnet til lettare miljøtenester.

 

Tenester som er utanom kommunalt søknadskjema eller som ikkje er kommunale

Teneste med lenke til meir informasjon

Beskrivelse

Serviceskyss

Serviceskyss er eit transporttilbod i Sogn og Fjordane som er ope for alle, og skal vere tilrettelagd for alle. Faste ruter v/Gulen Taxi.

Hjelpestønad

 

Langvarig privat pleie og tilsyn grunna langvarig skade, sjukdom eller funksjonsnedsetting.

 

Grunnstønad

Du eller barnet ditt kan ha rett til grunnstønad hvis du eller barnet har nødvendige ekstrautgifter som andre ikkje har grunna den medisinske tilstanden.

Dør til dør/TT kort kort

 

 

 

Drosjekort for personar over 10 år som på grunn av sjukdom eller funksjonsnedsetting ikkje kan nytte buss.

Funksjonsnedsettinga må vere langvarig (minst 2 år).

Parkeringskort for forflytningshemma

Kort som vert utstedt av Gulen kommune etter søknad og legeerklæring

 

Følgjekort/ledsagerbevis/

Følgjekort eller ledsagerbevis er eit tilbod til deg med fysiske eller psykiske funksjonshemmingar. Kortet gjer deg rett til å ha med følgje gratis, der dei godkjenner ordninga. Du kan mellom anna bruke kortet på ulike kultur -og fritidsarrangement og offentleg transport.

Fullmakter

Vergemål eller framtidsfullmakt

For personlege og/eller økonomiske interesser


Sist oppdatert: 19.06.2023
Publisert: 06.06.2023